UNIVERSAL

UNIVERSAL

160年前,當George Harrison 爵士還是愛丁堡裁縫的學徒,他就創立了自己的職業生涯。現在,我們正慶祝 Harrisons 1863 成立 160 週年之際,,我們很高興推出我們最新一期的 UNIVERSAL。

 

Universal 是一種多功能、“老派”的全羊毛品質產品,在英國專業編織而成,作為經得起時間考驗的可靠、純正的英式西裝而享有盛譽。它也是正裝和西裝外套的首選系列。

 

 

 

74201 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74202 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74203 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74204 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74205 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74206 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74207 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74208 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74209 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74210 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74211 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74212 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74213 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74214 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74215 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74216 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74218 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74219 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74220 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74221 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74222 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74223 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74224 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74225 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74226 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74227 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74228 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74229 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74230 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74231 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74232 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74233 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74234 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74235 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74236 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74237 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74238 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74239 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74240 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74241 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74242 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74243 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74244 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74245 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74246 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74247 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74248 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74249 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74250 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74251 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74252 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74253 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74254 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74255 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74256 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74257 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74258 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74259 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74260 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74261 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74262 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74263 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74264 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74265 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00
74266 -0% 2 - 3 Days
..
HK$1,290.00 HK$1,290.00